Organizacija hrišćanskih izviđača

Hrišćanski izviđači su odeljenje unutar Hrišćanske adventističke crkve, i kao takvi oni prate organizacionu strukturu ove crkve.

Osnovna jedinica u izviđaštvu je odred. Odred je usko vezan za mesnu crkvu ili okrug crkava.

Više odreda čine podsavez i on je vezan za crkvenu oblast i njen centar. Vođa podsaveza je oblasni sekretar za mlade.

Nekoliko podsaveza čine Hrišćanski izviđački savez. Na njegovom čelu je vođa Odeljenja službe mladih Unije.

Nekoliko unijskih saveza sačinjavaju divizijski savez i na njegovom čelu je vođa Odeljenja službe mladih u diviziji.

Svi divizijski savezi sačinjavaju Svetski “Pathfinder club” pri Generalnoj konferenciji.

Svaka od ovih jedinica ima i svoje odbore koji rukovode njome.